léky

ZOCOR ® Simvastatin

ZOCOR® je léčivo na bázi simvastatinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Hypolipidemický - inhibitor HMG-CoA reduktázy

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace ZOCOR ® Simvastatin

ZOCOR ® lze použít jako farmakologickou pomůcku v případě primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidémie za předpokladu, že předchozí přijetí hypolipidické diety a správného životního stylu trvající nejméně 3 měsíce nevedlo k očekávaným terapeutickým výsledkům.

Podobně může být tento lék použit v léčbě závažnějších forem primární hypercholesterolemie, jako je heterozygotní a homozygotní familiární hypercholesterolemie.

Použití přípravku ZOCOR ® lze rozšířit také na pacienty s normální hladinou cholesterolu, ale s vysokým kardiovaskulárním rizikem, které je určeno mnoha faktory (nadváha, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, ateroskleróza), aby se snížil výskyt kardiovaskulárních příhod.

Mechanismus účinku ZOCOR ® Simvastatin

Simvastatin užívaný perorálně léčivem ZOCOR® se rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu a transportuje žílou do jater. První jaterní krok pro tuto účinnou látku je nezbytný, aby byla zaručena hydrolýza simvastatinu z chemické formy "lakton" na příslušnou hydroxykyselinu, aktivní metabolit léčiva. Tato látka, jakmile její terapeutický účinek skončí, bude následně vylučována převážně stolicí.

Výše popsaný způsob hydrolýzy drasticky snižuje biologickou dostupnost účinné složky, která dosahuje maximálních plazmatických koncentrací pouze po dvou hodinách, což odpovídá 5% perorálního příjmu simvastatinu.

Navzdory tomuto poklesu je simvastatin zvláště účinný při snižování hladin LDL cholesterolu v plazmě, přičemž uplatňuje svůj terapeutický účinek v játrech, kde inhibuje klíčový enzym při syntéze cholesterolu.

Ve skutečnosti, podobně jako ostatní statiny, může simvastatin inhibovat enzym HMG-CoA reduktázu, který zabraňuje produkci mevalonátu, intermediární organické sloučeniny při metabolismu cholesterolu. Následkem toho, vzhledem ke snížené syntéze tohoto lipidu, simvastatin up-reguluje expresi hepatocytových receptorů pro LDL. V konečném důsledku proto zvýšené vychytávání LDL cholesterolu v játrech a snížení syntézy VLDL zaručuje významné snížení hladin LDL cholesterolu v krvi.

Zdá se však, že význam přípravku ZOCOR® v prevenci kardiovaskulárních onemocnění souvisí také s dalšími mechanismy, které nevidí přímé a jedinečné ovlivnění účinku snižování lipidů vzhledem k různým studiím v literatuře, které ukazují významný pokles morbidity a mortality související s událostmi. kardiovaskulární u pacientů s rizikem, ale s normální hladinou cholesterolu.

Provedené studie a klinická účinnost

1 ÚČINNOST SIMVASTATINU V LIDSKÝCH LÉČIVÁCH

Léčba simvastatinem 40 a 80 mg / den - u pacientů s dyslipidemií (LDL coleseterol vyšší než 160 mg / dL a triglyceridy vyšší než 350 mg / dL) - zaručila snížení hladiny LDL cholesterolu o 6 týdnů léčby. 41 a 47% a triglyceridy 21 a 23%.

2. SIMVASTATINA: ZPRÁVA O EFEKTIVNOSTI DÁVKY

V této studii - provedené na přibližně 12 000 mužech trpících předchozím infarktem myokardu as hladinami cholesterolu, které ospravedlňují předepisování statinů - byl vztah mezi účinností a výskytem vedlejších účinků hodnocen v dávkách 20 a 80 mg simvastatinu.

Výsledky ukazují, že denní dávka 80 mg zaručuje snížení kardiovaskulárních příhod o 6% vyšší, než bylo dosaženo při dávce 20 mg, a intenzivnější snížení LDL cholesterolu. Tato dávka však vedla ke zvýšenému výskytu myopatií; proto studie navrhuje použití mezilehlých dávek, aby se dosáhlo dobrého kompromisu mezi terapeutickými a vedlejšími účinky.

3. STATIN A ZRUŠENÍ

Otázka skutečné protinádorové účinnosti statinů je stále otevřená. V této studii provedené in vitro, na buňkách a na laboratorních zvířatech byla prokázána účinnost simvastatinu při snižování růstové kapacity hmoty prostatického tumoru, což snižuje aktivaci buněčných cest zapojených do tohoto mechanismu. Samozřejmě není možné zobecnit rozšířením účinnosti těchto zásahů na člověka.

Způsob použití a dávkování

Tablety ZOCOR® simvastatin 10/20/40 mg: Podávání přípravku ZOCOR® v případě primární hypercholesterolemie by mělo být provedeno po zahájení hypolipidového dietního plánu a kontrolovaného cvičení. Výchozí dávka je obvykle nastavena mezi 20 a 40 mg denně, podávaná ve formě jednorázové dávky, výhodně večer. V případě snížené terapeutické účinnosti by měla být úprava dávky provedena nejdříve 4 týdny léčby, což je doba nezbytná k dosažení maximální terapeutické účinnosti.

Zdá se, že dávka 40 mg / den je také nejvíce testovaná a účinná při snižování kardiovaskulárního rizika.

Při léčbě homozygotní familiární hypercholesterolemie může být současně užíváno až 80 mg simvastatinu užívaných v dávkách 20 mg dvakrát denně a 40 mg před spaním spolu s jinými nefarmakologickými terapeutickými postupy.

Po pečlivém zhodnocení hematoklinické situace, klinické anamnéze pacienta a cílů, které mají být dosaženy, by měl lékař provést správné dávkování.

V JAKÉKOLI PŘÍPADĚ, NEŽ ZAČNETE ZOCOR ® Simvastatina PŘIJÍMAT - PŘEDPOKLAD A KONTROLA JEHO VLASTNÍHO DOKUMENTA JE NUTNÁ.

Upozornění ZOCOR ® Simvastatin

Před a během léčby léky statiny by bylo vhodné dodržovat hypolipidickou dietu s nízkým procentem nasycených tuků a cholesterolu a odpovídající životní styl.

Podávání přípravku ZOCOR ® by mělo být prováděno se zvýšenou opatrností a může být doprovázeno monitorováním hladin kreatinkinázy v krvi (marker poškození svalů) u pacientů trpících myopatií různého druhu nebo predisponovaných k rozvoji těchto onemocnění (starší osoby, pacientů s předchozí klinickou anamnézou), s ohledem na možný výskyt myopatií a rabdomyolýzy.

I když četnost těchto patologických jevů má tendenci drasticky klesat u pacientů bez predispozice, během léčby simvastatinem by bylo vždy vhodné zkoumat přítomnost svalových bolestí, přetrvávající únavu a astenie, případně dávkování plazmatických hladin enzymu kreatinkinázy.

Před zahájením léčby přípravkem ZOCOR ® by měla být také vyhodnocena funkce jater, a zejména hladiny krevních transamináz, aby se zvolila správná dávka, která může zabránit vedlejším účinkům. Léčba simvastatinem by měla být přerušena nebo by neměla být zahájena v případě závažného onemocnění jater nebo v případech, kdy koncentrace transamináz vzrostly na trojnásobek ve srovnání s normálním rozsahem.

Léčba by měla být také přerušena v případech podezření na intersticiální plicní onemocnění, charakterizované dušností, kašlem, horečkou a astenií.

ZOCOR ® obsahuje laktózu; proto může pacientům trpícím intolerancí glukózy / galaktosy nebo v případě deficitu laktázového enzymu způsobit gastrointestinální problémy.

Zdá se, že simvastatin neovlivňuje normální reaktivní kapacitu pacienta, i když některé vedlejší účinky, jako je vertigo, mohou teoreticky ohrozit schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Ačkoli přímý teratogenní účinek simvastatinu na plod není zdokumentován, snížení hladiny cholesterolu by mohlo stanovit absenci složek nezbytných pro správný embryonální a fetální vývoj. Proto je podávání přípravku ZOCOR® po celou dobu těhotenství silně kontraindikováno.

Absence vědeckých důkazů prokazujících absenci sekrece simvastatinu v mateřském mléku naznačuje pozastavení kojení v případě léčby ZOCOR® \ t

interakce

Vzhledem k jaternímu metabolismu simvastatinu enzymem cytochromu P450 3A4 jsou možné četné interakce s léky různé povahy.

Zejména:

  1. Současné podávání fibrátů, niacinu, amiodaronu a verapramilu může zvýšit výskyt rabdomyolýzy a myopatií;
  2. Příjem inhibitorů cytochromu CYP3A4, enzymu zodpovědného za metabolismus simvastatinu (grapefruitová šťáva, itrakonazol, ketokonazol, inhibitory HIV proteázy, erythromycinu, klaritromycinu, telithromycinu a nefazodonu), by mohl vést k významnému zvýšení expozice léčivům. zvýšení výskytu i závažných vedlejších účinků;
  3. Současné podávání cyklosporinu, vzhledem k inhibičnímu účinku na metabolismus simvastatinu, by vyžadovalo úpravu dávkování této maximální účinné látky do 10 mg;

Simvastatin, podobně jako jiné statiny, by mohl určit zvýšení protrombinového času, a tím zvýšit terapeutické účinky perorálních antikoagulancií.

Kontraindikace ZOCOR ® Simvastatin

ZOCOR ® je kontraindikován v případě onemocnění jater, přecitlivělosti na některou z jeho složek, současného podávání inhibitorů enzymu CYP3A4 a během těhotenství a laktace.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Výskyt vedlejších účinků souvisejících s léčbou přípravkem ZOCOR® byl poměrně nízký, srovnatelný s výskytem v kontrolní skupině.

Nejčastější nežádoucí účinky byly relativně malé a generalizované, jako jsou průjem, nevolnost, zvracení, závratě a astenie.

Výskyt a závažnost nežádoucích účinků, jako jsou myopatie, rhabdomyolýza, selhání jater, psychiatrické a gastrointestinální poruchy, se nevyhnutelně zvyšují u pacientů s predispozicí k určitým patologickým stavům nebo u pacientů léčených léky schopnými měnit farmakokinetiku simvastatinu.

Poznámky

ZOCOR ® je prodejný pouze na lékařský předpis.