léky

PERSANTIN® Dipiridamolo

PERSANTIN® je léčivo na bázi dipyridamolu.

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antitrombotika

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace PERSANTIN ® Dipiridamolo

Přípravek PERSANTIN® je indikován jako perorální farmakologický přípravek při léčbě a prevenci embolie trombu, který je spojen s přítomností mechanických srdečních chlopní.

Přípravek PERSANTIN® je určen k léčbě příznaků způsobených zvýšenou agregací krevních destiček v srdci, mozku a ledvinách.

Při vysokém dávkování a prodlouženém uvolňování může být přípravek PERSANTIN® také použit při sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody a přechodných ischemických záchvatů.

Mechanismus účinku PERSANTIN ® Dipyridamol

Přípravek Dipyridamol užívaný perorálně s přípravkem PERSANTIN® se vstřebává na gastrointestinální úrovni a udržuje úroveň biologické dostupnosti, která obecně nepřekračuje 60% celkové dávky.

Přípravek s opožděným uvolňováním také umožňuje lepší kontrolu absorpčního profilu (prodloužení až do 7–10 hodin), udržování - během pouhých dvou podání - krevních hladin zahrnutých v terapeutickém rozmezí po celý den.

Dipyridamol je následně glukuronován v játrech v monoglykuronidu a vylučován žlučí, a proto fekálně, s částečnou enterohepatickou cirkulací.

V souvislosti s plazmatickými proteiny je transportován do oběhu, kde provádí antitrombotickou léčbu. Přesněji řečeno, tato účinná látka je schopna stanovit zvýšení produkce a sekrece PGI2, prostacyklinu s opačnými účinky na tromboxan A2, vaskulárním endotheliem, který je tedy schopen indukovat vasodilataci a inhibovat agregaci krevních destiček.

Kromě toho dipyridamol může mít přímý účinek na krevní destičky, inhibici fosfodiesterázy krevních destiček a zvyšování hladin intrapiastrinu AMP, užitečné účinky pro zabránění mobilizace intracelulárního vápníku, blokování fosfolipázy a všech těch mechanismů, které jsou základem koagulační aktivity.

Všechny tyto molekulární mechanismy mají za následek zlepšený koronární tok, okysličování a metabolismus myokardu, jakož i celkové zlepšení hemodynamických vlastností pacienta.

Provedené studie a klinická účinnost

ASPIRIN / DIPIRIDAMOL V OKAMŽITÉM LÉČENÍ ISCHEMICKÉHO UDÁLOSTI

Pacienti se symptomy akutní ischemické cévní mozkové příhody byli okamžitě léčeni 25 mg aspirinu a 200 mg dipyridamolu. Získané výsledky nám umožňují pochopit, jak účinná může být okamžitá léčba v prevenci zdravotních postižení spojených s ischemickou příhodou, což zvýrazňuje ochranný účinek léčby u více než 50% pacientů léčených.

2. ÚČINNOST KOMBINOVANÉ TERAPIE V PREVENCI ISCHEMICKÝCH RECIDIV \ t

V asi 25% případů jsou ischemické příhody recidivující a stále více postižení. Tato studie hodnotí účinnost kombinované léčby aspirinem - dipyridamolem v prevenci ischemické recidivy ve srovnání s relativními monoterapiemi. Data ukazují, že kombinovaná terapie může snížit recidivující ischemické příhody o 36%, což je výrazně vyšší hodnota ve srovnání s 18 a 16% pozorovanými u monoterapií aspirinem a dipyridamolem.

CITOPROTIVNÍ ÚČINKY DIPIRIDAMOLU

Studie patogeneze ischemických a vaskulárních příhod stále více zkoumá úlohu zánětu a zánětlivého poškození při vzniku a progresi onemocnění. Tyto nové důkazy umožňují přehodnotit terapeutický účinek dipyridamolu, což znamená, že již není jako jednoduché antitrombotikum, ale jako pleiotropní účinná látka. Experimentální důkaz ve skutečnosti naznačuje potenciální protizánětlivou a cytoprotektivní úlohu dipyridamolu na nervových a vaskulárních buňkách vystavených silnému zánětlivému stresu.

Způsob použití a dávkování

PERSANTIN® dipyridamol 25/75 mg potahované tablety : dávky používané při perorální terapii jsou citlivé na důležité variace v závislosti na typu onemocnění, fyziopatologických stavech pacienta a individuální citlivosti na farmakologický účinek.

Z tohoto důvodu by mělo být správné dávkování formulováno lékařem pouze po pečlivém klinickém vyhodnocení.

Výrobce klinické praxe PERSANTIN ® v zásadě navrhuje následující terapeutické intervaly:

  • Koronární srdeční selhání a koronární srdeční onemocnění: počáteční dávka 150/300 mg denně a udržovací dávka mezi 75/150 mg denně.
  • Profylaxe infarktu myokardu: 2 roční cykly 6 týdnů se 75 mg denně
  • Kardiopatie jako adjuvantní terapie: 50/75 mg po dobu 4 týdnů
  • Poruchy mozku, srdce a ledvin v důsledku zvýšené agregace krevních destiček: 300/400 mg denně

Pro vyšší dávky, jakož i pro sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody a přechodných ischemických záchvatů, kde denní dávka může dosáhnout koncentrací nad 400 mg / den, je výhodné použít přípravek PERSANTIN® ve 200 mg tabletách s řízeným uvolňováním. dipyridamolu.

V PŘÍPADĚ, NEŽ ZAČNETE PERSANTIN® Dipiridamol užívat - PŘEDPOKLAD A KONTROLA VLASTNÍHO DOKUMENTA JE POTŘEBNÝ.

Upozornění PERSANTIN ® Dipiridamolo

Vazodilatační účinek vyvolaný PERSANTINEM, který je určen produkcí prostacyklininu, by mohl určit periferní vazodilataci, a proto je zejména v hypotéze pacientů patrný kalpresor. Z tohoto důvodu by použití dipyridamolu u hypotézních pacientů s těžkou koronární insuficiencí a koronárním onemocněním různých stupňů mělo být pod přísným lékařským dohledem a se zvláštní péčí.

U pacientů s myasthenia gravis a žlučovými kameny může být nezbytné přezkoumat léčebný plán.

Vyhodnocení koagulačního rámce pacienta by mělo v každém případě předcházet užívání přípravku PERSANTIN® a v průběhu terapeutického postupu by mělo být opakováno v pravidelných časových intervalech.

Přípravek PERSANTIN® 5 a 75 mg obsahuje sacharózu, proto se nedoporučuje užívat u pacientů s vrozenými problémy s intolerancí fruktózy nebo trpícími glukózo-galaktózovou malabsorpcí nebo nedostatkem enzymů sacharázové izomaltázy. Podobně přítomnost laktózy v přípravku PERSANTIN® 5 rozšiřuje tato varování i na pacienty s nedostatkem laktázového enzymu.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Zdá se, že dipyridamol nemá přímý vliv na zdraví plodu; velké hemodynamické změny však mohou ohrozit normální placentární perfuzi a zvýšit riziko krvácení. V tomto ohledu také vzhledem k vylučování účinné látky do mateřského mléka nedoporučujeme PERSANTIN ® používat po celou dobu těhotenství a laktace.

interakce

Nezdá se, že by dipyridamol určoval klinicky relevantní interakce s jinými účinnými látkami. Je samozřejmě důležité zdůraznit, že současné podávání léčiv s antikoagulačními nebo antihypertenzivními účinky může akcentovat terapeutické účinky přípravku PERSANTIN® na riziko nežádoucích účinků.

Naproti tomu souběžné užívání přípravků teofylinu může snížit terapeutický účinek přípravku PERSANTIN®

Dipyridamol může také bránit terapeutickému účinku inhibitorů cholinesterázy, což zhoršuje příznaky u pacientů s myasthenia gravis.

Kontraindikace PERSANTIN ® Dipiridamolo

PERSANTIN® je kontraindikován v případě přecitlivělosti na některou z jeho složek.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Zdá se, že PERSANTIN® je dobře snášen; popsané vedlejší účinky mají spíše nízký klinický význam a především přechodné.

Mezi nejčastější patří zvracení, průjem, závratě, nevolnost, bolesti hlavy a myalgie, zatímco hypotenze, tachykardie, návaly horka, kopřivka, bronchospasmus, angioedém a krvácení jsou rozhodně méně časté, ověřitelné u jednotlivých kategorií rizikových pacientů nebo v případě erraty. dávkovači formulace.

Poznámky

PERSANTIN ® je prodáván pouze na lékařský předpis.