léky

Yttriga - chlorid yttritý

Co je Yttriga

?

Yttriga je radioaktivní kapalina obsahující účinnou látku chlorid yttritý (90Y). Chlorid ytritý 90Y je radioaktivní forma chemického prvku yttria.

Na co se přípravek Yttriga používá?

Přípravek Yttriga se používá k radioaktivním značením léčiv. Radioaktivní značení je technika, která zahrnuje značení (značení) látky radioaktivní sloučeninou. V případě přípravku Yttriga se přípravek používá k označení léčiv speciálně vyvinutých pro použití účinné látky chlorid yttritý (90Y). Tyto léky působí jako nosiče, které přenášejí radioaktivitu do místa, kde je potřeba. Mohou to být látky, jako jsou protilátky, určené k rozpoznání určitých buněk v těle, včetně rakovinných buněk.

Účinky radioaktivně značeného léčivého přípravku s přípravkem Yttriga jsou podrobně popsány v příbalovém letáku pro radioaktivně značený přípravek s přípravkem Yttriga.

Přípravek je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Yttriga používá?

S přípravkem Yttriga by mělo být zacházeno a podáván pouze odborníky, kteří mají zkušenosti s bezpečným používáním radioaktivního materiálu.

Přípravek Yttriga se nikdy nepodává samostatně, ale musí se míchat mimo tělo, obvykle v laboratoři, s léčivem, které vyžaduje radioaktivní značení. Přípravek Yttrium90 obsažený v přípravku Yttriga je proto vázán na léčivý přípravek a výsledná směs se podává podle pokynů v příbalovém letáku výsledného léčivého přípravku. Množství přípravku Yttriga potřebné pro radioaktivní značení a množství radioaktivně značeného léčiva, které se následně podává, závisí na radioaktivně značeném léku a na nemoci, která má být léčena.

Jak přípravek Yttriga působí?

Účinná látka Yttrigy, chlorid yttritý (90Y), je radioaktivní sloučenina, která emituje beta záření. Účinek přípravku Yttriga závisí na povaze přípravku radioaktivně značeného přípravkem Yttriga. Příkladem jeho použití je léčba některých typů nádorů, při kterých radioaktivně značený lék transportuje radioaktivitu do oblastí, kde se nachází nádor. Jakmile je radioaktivita Yttrigy na svém místě, pomáhá eliminovat nádor.

Jaké studie byly provedeny na Yttriga?

Protože Yttriga je "prekurzor" a není podáván samostatně, nebyly provedeny žádné studie na lidech. Společnost prezentovala informace z vědeckých článků, které již byly publikovány v oblasti 90Y. Společnost také představila publikované studie, které prokazují užitečnost ytrium90Y pro radioaktivní označení jiných léčiv. Příkladem je studie o nehodgkinském lymfomu (rakovina tkání imunitního systému).

Jaký přínos přípravku Yttriga byl prokázán v průběhu studií?

Informace, které společnost poskytla, dokazují užitečnost přípravku Yttriga jako prekurzoru radioaktivně značených léčiv 90Y.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Yttriga?

Vzhledem k tomu, že Yttriga je prekurzor a nepodává se samostatně, nevyvolává žádné vedlejší účinky. Po intravenózním podání přípravku připraveného značením pomocí přípravku Yttriga mohou pacienti pociťovat nežádoucí účinky. Tyto účinky budou záviset na konkrétním použitém léku a budou popsány v příbalovém letáku s přípravkem Yttriga. Yttriga produkuje záření a může vyvolat riziko rakoviny a dědičných defektů. Lékař nebo specialista, který tento lék předepisuje, se musí ujistit, že rizika záření jsou nižší než rizika samotného onemocnění.

Přípravek Yttriga by neměl být podáván přímo pacientům. Léčivé přípravky označené přípravkem Yttriga nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na chlorid yttritý nebo na kteroukoli jinou složku přípravku. Léčivé přípravky označené přípravkem Yttriga by neměly užívat těhotné nebo podezřelé pacientky. Další informace o omezeních u léčiv značených přípravkem Yttriga naleznete v příbalové informaci radioaktivně značeného léčivého přípravku s přípravkem Yttriga.

Na základě čeho byl přípravek Yttriga schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Yttriga převažují nad riziky spojenými s radioaktivním označením nosných molekul, které byly speciálně vyvinuty a schváleny pro radioaktivní značení tímto radionuklidem, a proto doporučil, aby bylo povolení přípravku vydáno. uvádění na trh.

Více informací o Yttriga

Dne 19. ledna 2006 udělila Evropská komise společnosti QSA Global GmbH rozhodnutí o registraci přípravku Yttriga platné v celé Evropské unii.

Plné znění hodnocení (EPAR) o přípravku Yttriga je k dispozici zde .

Poslední aktualizace tohoto souhrnu: 1-2007