léky

VYTORIN ® Ezetimib + Simvastatin

VYTORIN® je léčivo na bázi Ezetimibu + Simvastatinu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Hypolipidemika - Ezetimib + inhibitor HMG-CoA reduktázy

IndikaceAkční mechanismusStudie a klinická účinnost Pokyny pro použití a dávkováníPozorování Těhotenství a laktaceInterakceContraindikaceNežádoucí účinky

Indikace VYTORIN ® Ezetimib + Simvastatin

VYTORIN ® je indikován - kromě dietní terapie a správného životního stylu - při léčbě primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidémie v případě terapeutického selhání po podání samotného statinu.

VYTORIN® je také účinný při léčbě familiární hypercholesterolemie, a to jak v heterozygotní formě, tak v homozygotní variantě.

Mechanismus účinku VYTORIN ® Ezetimib + Simvastatin

Perorální příjem přípravku VYTORIN® poskytuje v jednom podání dvě různé účinné složky s odlišnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi.

Ve skutečnosti, zatímco ezetimib se vstřebává ve střevě, převážně glukoronizuje játry a nalije se do tenkého střeva s načasováním, které je optimalizováno během prvních dvou hodin, simvastatin je aktivován na úrovni jater prostřednictvím procesu hydrolýzy, který jej transformuje na odpovídající hydroxykyselina, biologicky aktivní, v průměru po 4 hodinách.

Terapeutický účinek přípravku VYTORIN® je tedy dán součtem vlastností dvou účinných látek, které snižují lipidy, které působí podle různých a úplných mechanismů. Přesněji řečeno, ezetimib-glukoronid, jakmile je nalit do střeva žlučí, snižuje absorpci "potravinového" cholesterolu inhibicí relativního střevního transportéru; simvastatin na druhé straně působí na jaterní hladinu snižující aktivitu enzymu, který se podílí na syntéze mevalonátu, tedy cholesterolu, a zvyšuje expresi jaterních receptorů pro LDL.

Tyto biologické účinky se projevují zlepšením schopnosti snižovat lipidy, výraznějším snížením koncentrací LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi, zvýšením cholesterolu HDL a snížením kardiovaskulárního rizika. Zdá se však, že simvastatin má řadu pleiotropních účinků, jejichž ezetimib je volný; tyto účinky by mohly podpořit a zvýšit preventivní účinek přípravku VYTORIN® proti kardiovaskulárním onemocněním.

V obou případech, jakmile je terapeutický účinek ukončen, i když s různou dobou, jsou účinné složky eliminovány hlavně stolicí.

Provedené studie a klinická účinnost

VYTARIN A COENZIMA Q10

,

Pokles koenzymu Q10 pozorovaný po terapii statinem se zdá být jedním z hlavních podezřelých v nástupu myopatií a rabdomyolýzy. Tato studie ověřila variabilitu tohoto významného kofaktoru u pacientů léčených přípravkem VYTARIN. Přítomnost simvastatinu v přípravku VYTARIN vedla k významnému snížení plazmatických hladin koenzymu Q10, které nebylo pozorováno v monoterapii ezetimibem. Navíc se zdá, že snížení koncentrací tohoto kofaktoru souvisí s poklesem LDL cholesterolu.

2. ÚČINNOST KOMBINOVANÉ TERAPIE V DIABETICKÝCH PACIENTECH

Kombinovaná léčba s 10 mg ezetimibu a 20 mg simvastatinu po dobu 6 týdnů zaručila snížení LDL cholesterolu přibližně o 30%; to bylo zaznamenáno u diabetických pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem s hypercholesterolemií. Výsledky získané kombinovanou terapií byly rozhodně vyšší než výsledky pozorované po monoterapii samotným vysokodávkovým simvastatinem.

3. ÚČINKY VYTORINU NA ZDRAVÍ ARTERIÍ

Tato studie nám umožnila pochopit, jak může podávání přípravku VYTORIN pacientům s vysokým kardiovaskulárním rizikem kromě významného snížení hladiny LDL cholesterolu zaručit snížení průměrné tloušťky a ztuhlosti karotidy. Navzdory pozitivním výsledkům však nebyl pozorován pokles nejběžnějších zánětlivých markerů.

Způsob použití a dávkování

VYTORIN® 10 mg tablety ezetimibu + 10/20/40/80 mg simvastatinu: standardní dávka používaná při léčbě primární hypercholesterolémie je 10/10 - 10/20 - 10/40 ve spojení s dietou hypolipidické a zdravé návyky.

Dávkování 10/80 se doporučuje při léčbě homozygotní familiární hypercholesterolémie v přítomnosti silného kardiovaskulárního rizika.

Přípravek s různou dávkou umožňuje lékaři přizpůsobit léčbu těm, které jsou pacientovými potřebami, s přihlédnutím k tomu, že úprava dávkování by měla být provedena pouze po nejméně 4 týdnech od začátku terapie (časový rámec nezbytný k dosažení maximálního terapeutického účinku). simvastatinu).

V JAKÉKOLI PŘÍPADĚ PŘED POUŽITÍM VYTORINU ® Ezetimib + Simvastatin POŽADAVKY A KONTROLA VAŠEHO DOKUMENTA JE POTŘEBNÉ.

Upozornění VYTORIN ® Ezetimib + Simvastatin

Farmakologické intervenci s přípravkem VYTORIN ® by měl předcházet a doprovázet hypolipidový dietní režim a zdravý životní styl. Předpokladem tohoto léku by měl být také pečlivý anamnestický a laboratorní test, který je užitečný pro ověření přítomnosti nebo predispozice k rozvoji svalových a jaterních poruch.

Aby se snížil možný vývoj těchto onemocnění, měla by být léčba přípravkem VYTORIN® přerušena nebo by měla být vyloučena v případě: zvýšení plazmatických hladin kreatinkinázy spojených s myalgií, přetrvávající svalovou bolestí a únavou, nebo zvýšení hodnot transamináz 3krát vyšších než u pacientů léčených přípravkem VYTORIN®. do normálního rozsahu.

Mimoto by měla být věnována zvláštní pozornost farmakologické léčbě pacientů trpících onemocněním žlučníku nebo intersticiálním plicním onemocněním.

VYTORIN® obsahuje laktózu; podávání tohoto léčivého přípravku pacientům s glukózovou / galaktózovou malabsorpcí nebo deficiencí laktázového enzymu proto může způsobit gastrointestinální symptomy.

I když lék nepůsobí naprosto na nervovou soustavu a na pacientově rozpětí pozornosti, přítomnost vedlejších účinků, jako jsou závratě a závratě (častější v počáteční fázi léčby), by mohla vést k ohrožení řízení vozidel a používání strojních zařízení.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

V současné době nejsou k dispozici žádné experimentální údaje a klinické studie, které by prokázaly bezpečnost přípravku VYTORIN® užívaného během těhotenství, na zdraví matky a plodu.

Z tohoto důvodu, vzhledem k významu lipidů v průběhu embryonální a fetální vývojové fáze, se užívání tohoto léčiva nedoporučuje po celou dobu těhotenství a laktace.

interakce

Nejdůležitější lékové interakce pozorované u přípravku VYTORIN® závisí především na přítomnosti simvastatinu a jeho jaterním metabolismu indukovaném cytochromem CYP3A4.

Přesněji řečeno, příjem inhibitorů CYP3A4, jako je grapefruitová šťáva, itrakonazol, ketokonazol, inhibitory HIV proteázy, erythromycin, klarithromycin, telithromycin a nefazodon, by mohl vést k významnému zvýšení expozice léčivům. výskyt závažných nežádoucích účinků.

VYTORIN ® by také mohl působit na perorální antikoagulancia, jako je warfarin, což by vedlo ke zvýšení jeho terapeutických účinků, což by mělo za následek zvýšené epizody krvácení. Aby se zabránilo výše uvedeným vedlejším účinkům, bylo by vhodné monitorovat protrombinový čas a případně upravit dávkování.

Stejné opatření je třeba postupovat v případě současného užívání cyklosporinu.

I když se zdá, že ezetiemib obsažený v přípravku VYTORIN® není zodpovědný za závažné interakce, je třeba mít na paměti, že antacida, cholestyramin a cyklosporin mohou způsobit změnu expozice této účinné látky.

Současné podávání fibrátů, u kterých bylo pozorováno zvýšení cholesterolu v žluči žlučníku, je kontraindikováno z hlediska možného rizika cholelitiázy, zatímco v případě současného užívání Diltiazemu by maximální dávky přípravku VYTORIN® neměly překročit dávku. 10/40, aby se zabránilo výskytu myopatií a rabdomyolýzy.

Kontraindikace VYTORIN ® Ezetimib + Simvastatin

VYTORIN ® je kontraindikován v případě onemocnění jater a zvýšené hladiny transamináz v krvi v případě současného podávání inhibitorů CYP3A4 a přecitlivělosti na ezetimib, simvastatin nebo na některou z jeho pomocných látek.

Nežádoucí účinky - Vedlejší účinky

Zdá se, že vedlejší účinky spojené s léčbou přípravkem VYTORIN® odrážejí účinky popsané pro dvě účinné látky užívané individuálně, s bolestmi hlavy, závratěmi, závratěmi, bolestmi břicha, meteorismem a myalgií.

Jednotlivé kategorie rizikových pacientů vykazovaly častější zvýšení hodnot plazmatické transaminázy a kreatinkinázy, avšak bez korelace symptomatologie.

Výskyt myopatií, rhabdomyolýzy a klinicky významných vedlejších účinků zůstal téměř stejný jako u individuálně podávaných účinných látek.

Byly popsány pouze vzácné případy přecitlivělosti na léčivo, doprovázené dermatologickými reakcemi, angioedémem, vaskulitidou, polymyalgií, trombocytopenií a změnami hematoklinických parametrů.

Poznámky

VYTORIN ® je prodejný pouze na lékařský předpis.