léky

Zalmoxis - Geneticky modifikované lymfocyty

Co je Zalmoxis a co se používá? - Geneticky modifikované lymfocyty?

Zalmoxis je léčivý přípravek používaný jako doplňková léčba u dospělých pacientů podstupujících transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT, buněčný transplantát, který se může rozvinout do různých typů krevních buněk) z částečně kompatibilního dárce (tzv. Haploidentický transplantát). Přípravek Zalmoxis se používá u pacientů, u kterých byla haploidentická transplantace způsobena těžkou rakovinou krve, jako je například leukémie a lymfom. Před přijetím transplantace pacient podstoupí léčbu k odstranění existujících buněk z kostní dřeně, včetně rakovinných buněk a buněk imunitního systému. Zalmoxis se podává k obnovení imunitního systému pacienta po transplantaci.

Zalmoxis je typ léku pro moderní terapii nazývaný "produkt somatické buněčné terapie", což je typ léčiva obsahující buňky nebo tkáně, které byly manipulovány tak, že mohou být použity k léčbě, diagnostice nebo prevenci onemocnění. Zalmoxis obsahuje T lymfocyty (typ bílých krvinek), které byly geneticky modifikovány1. Pro získání Zalmoxis jsou T lymfocyty z dárce transplantátu odděleny od zbytku buněk v transplantaci. Tyto T lymfocyty jsou pak geneticky modifikovány tak, aby obsahovaly "sebevražedný gen".

Vzhledem k tomu, že počet pacientů podstoupil nízkou transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT), byl přípravek Zalmoxis dne 20. října 2003 označen za „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Jak se přípravek Zalmoxis používá - Geneticky modifikované lymfocyty?

Zalmoxis lze získat pouze na lékařský předpis a léčba by měla být prováděna pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou rakoviny krve pomocí transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT).

Zalmoxis je připraven k použití jako léčivý přípravek specifický pro pacienta. Podává se po období 21-49 dnů po transplantaci, ale pouze v případě, že transplantace ještě neobnovila imunitní systém pacienta a pokud se u pacienta nevyvinula transplantační choroba proti hostiteli (která se vyskytne, když transplantované buňky útočit na tělo).

Zalmoxis se podává intravenózní infuzí (kapání) po dobu 20-60 minut, každý měsíc po dobu až čtyř měsíců, dokud cirkulující T lymfocyty nedosáhnou určité úrovně. Dávka přípravku Zalmoxis závisí na tělesné hmotnosti pacienta.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

Jak Zalmoxis - geneticky modifikované lymfocyty působí?

Při podání po transplantaci pomáhá Zalmoxis pacientovi budovat imunitní systém a pomáhá tak chránit jej před infekcí. T lymfocyty přítomné v Zalmoxis však mohou někdy napadnout tělo pacienta, což způsobuje transplantační onemocnění proti hostiteli. T buňky v Zalmoxis mají sebevražedný gen, který je činí náchylnými k léčivým přípravkům ganciklovir a valganciklovir. Pokud se u pacienta vyvine transplantační onemocnění proti hostiteli, podá se ganciklovir nebo valganciklovir, který zabíjí T lymfocyty, které mají sebevražedný gen, a tak léčí onemocnění a brání dalšímu rozvoji.

Jaký přínos má Zalmoxis - geneticky modifikované lymfocyty během studií?

Přípravek Zalmoxis byl zkoumán v jedné hlavní studii zahrnující 30 pacientů, kteří podstoupili haploidentickou transplantaci v důsledku závažné rakoviny krve. Zalmoxis nebyl v této studii porovnáván s jinými terapiemi. Hlavním měřítkem účinnosti bylo obnovení imunitního systému, měřeno hladinami T lymfocytů v krvi, u 77% pacientů léčených Zalmoxisem (23 z 30) byl imunitní systém obnoven. Onemocnění hostitelské transplantace se vyskytlo u 10 pacientů, kterým byl podáván buď ganciklovir nebo valganciklovir samotný nebo v kombinaci s jinými léky. Všech 10 pacientů se zotavilo z transplantační choroby proti hostiteli.

Údaje z hlavní studie byly také zkombinovány s údaji z druhé probíhající studie a míry přežití u 37 pacientů léčených přípravkem Zalmoxis (23 v hlavní studii a 14 v současné studii) byly porovnány s údaji z 37 databáze 140 pacientů, kteří v minulosti podstoupili haploidentickou transplantaci. Procento pacientů, kteří přežili po jednom roce, bylo 51% u pacientů, kteří dostávali přípravek Zalmoxis ve srovnání s 34–40% u pacientů, kteří nedostali Zalmoxis.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zalmoxis - Geneticky modifikované lymfocyty?

Nejběžnějším vedlejším účinkem přípravku Zalmoxis (který se může vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) je akutní transplantační onemocnění proti hostiteli (stav, který se vyvíjí během přibližně 100 dnů po transplantaci). Při použití přípravku Zalmoxis lze tento stav léčit ganciklovirem nebo valganciklovirem. Zalmoxis by neměl být podáván pacientům, jejichž imunitní systém byl obnoven. Přípravek by neměl být používán ani u pacientů, u kterých se již vyvinula transplantační choroba proti hostiteli vyžadujícímu léčbu. Úplný seznam omezení a vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Zalmoxis je uveden v příbalové informaci.

Proč byl přípravek Zalmoxis - geneticky modifikované lymfocyty schválen?

Bylo prokázáno, že zalmoxis pomáhá obnovit imunitní systém u pacientů, kteří podstoupili haploidentickou transplantaci v důsledku závažných rakovin krve; tito pacienti mají omezené terapeutické možnosti a mají špatnou prognózu. Bezpečnostní profil přípravku Zalmoxis je považován za přijatelný. Hlavním rizikem je transplantační onemocnění proti hostiteli, nicméně toto může být úspěšně léčeno ganciklovirem nebo valganciklovirem, který zabíjí T lymfocyty přítomné v Zalmoxis. Výbor agentury pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že ačkoliv jsou k určení jeho rozsahu potřebné další údaje, přínosy přípravku Zalmoxis převyšují jeho rizika a doporučil, aby byl schválen pro použití v EU., Zalmoxis získal "podmíněné schválení". To znamená, že v budoucnu budou k dispozici další informace o léčivech, které musí společnost poskytnout. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně přezkoumá nové dostupné informace a toto shrnutí bude odpovídajícím způsobem aktualizováno.

Jaké informace o přípravku Zalmoxis dosud nebyly předloženy?

Vzhledem k tomu, že Zalmoxis získal "podmíněné schválení", společnost, která prodává Zalmoxis, poskytne výsledky probíhající studie provedené na pacientech s vysoce rizikovou akutní leukémií. Studie porovná haploidentický transplantaci následovanou léčbou Zalmoxis s haploidentickou transplantací T-buněk následovanou léčbou cyklofosfamidem (lék na prevenci vzniku transplantačního onemocnění proti hostiteli) a haploidentickou transplantací bez T lymfocytů.

Jaká opatření jsou přijata k zajištění bezpečného a účinného užívání přípravku Zalmoxis - Geneticky modifikované lymfocyty?

Společnost, která prodává přípravek Zalmoxis, poskytne školícím materiálům zdravotnické pracovníky s podrobnými informacemi o rizicích, včetně transplantačních onemocnění proti hostiteli, ao tom, jak přípravek správně používat. Společnost bude také shromažďovat údaje od všech pacientů léčených přípravkem Zalmoxis vyplněním rejstříku a bude sledovat průběh léčby po dlouhodobém sledování bezpečnosti a účinnosti léčiva.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta také doporučení a preventivní opatření, která musí zdravotníci a pacienti dodržovat pro bezpečné a účinné užívání přípravku Zalmoxis.

Další informace o přípravku Zalmoxis - Geneticky modifikované lymfocyty

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Zalmoxis je k dispozici na internetových stránkách agentury: ema.europa.eu/Find medicine / Human drugs / European public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zalmoxis naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění související s přípravkem Zalmoxis je k dispozici na webové stránce agentury: ema.europa.eu/Find lékařství / humánní léčiva / označení vzácných onemocnění